Fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

„Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”

Projekt pt.: „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków” realizowany jest przez trzynaście podmiotów, w tym Diecezję Bydgoską – Partnera Wiodącego oraz dwanaście parafii znajdujących się na obszarze Diecezji Bydgoskiej na ziemiach województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace renowacyjne i konserwatorskie drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie kościołów oraz roboty budowlane w pięciu kościołach, których głównym celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi czasu, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury. Prócz realizacji ww. działań oraz działań edukacyjno-kulturalnych takich jak: koncerty organowe, rajdy rowerowe, wystawy fotograficzne, a także plenery malarskie projekt zakłada również stworzenie wirtualnego szlaku drewnianych zabytków, mobilnego przewodnika turystycznego w formie aplikacji na telefony i tablety oraz zastosowanie rozwiązań skierowanych do osób niewidomych i niedowidzących. Wyżej wymienione działania pozwolą na realizację celów pośrednich projektu, takich jak:

  • wzrost liczby odwiedzin i osób korzystających w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego stanowiących również atrakcje turystyczne,
    • ułatwienie dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym,
    • wpływ na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie,
    • zwiększenie konkurencyjności regionalnej.

Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Diecezji Bydgoskiej.

Całkowita wartość projektu: 15 724 200,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 13 365 570,36 PLN