Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA

Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym.

Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 1. Administratorem cmentarza jest Parafia pw. Św. Mikołaja w Ślesinie.
 2. Wszelkie sprawy cmentarne załatwiane są w biurze parafialnym.
 3. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie  dysponującej  grobem.
 4. Zwiędłe kwiaty, wieńce, stare znicze i inne nieczystości należy składać do pojemników w wyznaczonych miejscach.
 5. Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki czy zrabowane mienie, groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 6. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać krzyż i umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu. Brak oznakowania grobu, kwalifikuje go do likwidacji.
 7. Ustawianie nagrobków i każda ich zmiana odbywa się po uprzednim zatwierdzeniu projektu w biurze parafialnym. Stare nagrobki należy usunąć na koszt stawiającego nowy.
 8. Nagrobki,  jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Na cmentarzu parafii pw. Św. Mikołaja dopuszcza się stawianie pomników o      maks. wymiarach: szer. 0,8 m, dł. 1,8 m (pojedynczy); szer. 1,6 m, dł. 1,8 m (podwójny); szer. 0,6 m, dł. 0,9 m (dziecięcy).
 9. Obsługę pogrzebu i ekshumacje wykonują zakłady pogrzebowe wybrane przez zainteresowanych. Kopanie grobów wykonuje pracownik zatrudniony przez parafię.
 10. Na Cmentarzu zabrania się:

– zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
– zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek itp.,
– przemieszczania nagrobków,
– prowadzenia działalności handlowej,
– sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
– wprowadzania psów,
– palenia tytoniu i picia alkoholu,

 1. Grób może być ponownie użyty do chowania po upływie 20 lat.
 2. Przed upływem 20 lat do grobu  można dochować urnę.
 3. Opłatę za grób uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres.
 4. Po upływie tego okresu należy uregulować opłatę za następne 5, 10, 15, lub 20 lat.
 5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20 letniej nie może przekroczyć jednego roku.
 6. Wszelkie rezerwacje miejsc na cmentarzu dokonuje jedynie administrator cmentarza.

  Administrator cmentarza